Hướng dẫn xuất MediaInfo trên NAS Synology

Những thứ cần thiết lập trước khi xuất mediainfo:

  1. Các bạn cần vào Package Center cài mediainfo trước.
  2. Tạo file pattern cho kết quả xuất ra cho gọn gàng:
    • Các bạn tạo 1 file "mediainfo.cfg" với nội dung như cuối bài viết:
      Sau đó lưu lại, ở đây mình sẽ lưu vào /volume1/video/mediainfo.cfg

Sau đó kết nối ssh đến NAS để tạo mediainfo bằng command line.
Chúng ta dùng lệnh sau để xuất thông tin phim:
mediainfo --Output=file:///volume1/video/mediainfo.cfg /volume1/video/movie.mkv > /volume1/video/movie.mediainfoVideo;VIDEO\r\nCodec..........: %Format% %Format_Profile% %BitDepth/String% %MuxingMode%\r\nHDR Format.....: $if(%HDR_Format%,%HDR_Format% )\r\nResolution.....: %Width%x%Height%$if(%ScanType/String%, %ScanType/String%)\r\nAspect ratio...: %AspectRatio%:1\r\nBit rate.......: %BitRate/String%\r\nFrame rate.....: %FrameRate/String%\r\n\r\n

Audio;AUDIO\r\nFormat.........: $if(%Format_Commercial%,%Format_Commercial% )$if(%Format_Profile%,%Format_Profile% )$if(%MuxingMode%,%MuxingMode% )%Channel(s)/String%\r\nFormat.........: %Format%\r\nBit rate.......: %BitRate/String%\r\nLanguage.......: %Language/String1% %Title%\r\n\r\n

Text;Subtitle.......: %Format% %Language/String1% %Title% %MuxingMode_More%\r\n