Fix lỗi app TiviMate không hiện lịch phát sóng EPG

Thoát app
Sau đó xoá data & cache của app
Vào lại TiviMate chọn Setting/General/Backup
Cấp quyền "cho phép" đến thư mục Android
Rồi add lại nguồn list IPTV
(Nguồn mình đang xài là http://gg.gg/minhiptv)
Chúc các bạn thành công!