Cài qBittorrent trên Synology qua ssh

Cài qBittorrent trên Synology qua ssh

Vào ssh chạy lệnh sau:
username
để lấy PUID và PGID
Sau đó chạy lệnh sau với PUID/PGID vừa lấy ở trên
docker run -d \ --name=qBit \ -e PUID=xxxx \ -e PGID=yyy \ -e TZ=Asia/Ho_Chi_Minh \ -e WEBUI_PORT=9092 \ -p 56881:56881 \ -p 56881:56881/udp \ -p 9092:9092\ -v /volume1/docker/qBit/config:/config \ -v /volume1/downloads/:/downloads \ --restart unless-stopped \ linuxserver/qbittorrent

56881 là port torrent
9092 là port của Web UI